از طریق فرم زیر می توانید با بی ۳۰ بازا  در تماس باشید.

برای پیام شخصی به مدیر به لینک زیر مراجعه کنید.

B30baza_admin